Bibliotek

Friskolan Studieros bibliotek, Läslusten, ligger i en separat lokal precis i anslutning till skolbyggnaden. Den är bemannad varje dag men är alltid tillgänglig för eleverna om de vill ha en lugn lässtund eller behöver söka information till ett skolarbete. Biblioteket är en naturlig del i det pedagogiska arbetet på skolan.

Då skolan riktar sig mot elever i behov av särskilt stöd, är bibliotekets utbud anpassat efter detta. Biblioteket hyser såväl klassiska romaner som moderna ungdomsböcker i både klassuppsättningar och i enskilda exemplar. Vi erbjuder även lättläst litteratur i såväl bokform som att eleverna har tillgång till inläsningstjänst för att kunna lyssna på böcker. Skolbiblioteket har även möjlighet att ordna Legimus-konton för elever som har någon form av läsnedsättning och därför behöver tillgång till ett större utbud av inläst skönlitteratur.

Som namnet antyder, Läslusten, har biblioteket ett särskilt fokus på att väcka suget efter en god bok hos elever som många gånger inte ens öppnat en skönlitterär bok. Detta sker genom ett tätt samarbete mellan biblioteket, lärare och eleverna för att kunna fånga upp de intressen som eleverna har. Det innebär även att vi kontinuerligt uppdaterar vårt utbud för att möta våra elever där de är i sin läsning.

Arbete med informationssökning och källkritik är också det en stor och viktig del i bibliotekets arbete med eleverna. Elever kan antingen komma till biblioteket och ta del av viss facklitteratur samt söka information via digitala medier, men vi har även konton på exempelvis Nationalencyklopedins hemsida, ne.se, så att vi kan ta facklitteraturen till eleverna ute i klassrummen.

Biblioteksansvarig är Per Treijner.

E-post: laslusten@friskolanstudiero.se