Om Studiero

omoss

Studiero är en  friskola för elever i behov av särskilt stöd. Skolan bedrivs i samarbete med behandlingshemmet HVB Lappetorp som är en del av Humana AB. Skolan startade läsåret 2013/14.

Studiero ska fungera som ett alternativ för elever när den ordinarie skolgången inte fungerat tillfredsställande av olika orsaker. Vårt mål är att vara ett komplement inom den ordinarie skolverksamheten i Nyköping framförallt för elever med någon form av neuropsykiatriska funktionshinder.

Studieros pedagogik kännetecknas av tydlighet och struktur. Undervisningen bedrivs utifrån varje elevs förutsättning och möjligheterna till anpassning är stor.

I vår skola är arbetsgrupperna små och lärartätheten hög för att ge varje elev största möjlighet att lyckats utifrån deras förutsättningar. Vår målsättning är att ha ett 1:2 förhållande mellan vuxna och elever på skolan.

Studiero bedriver undervisning för elever i årskurserna 6-9 och för närvarande kan vi ta emot upp till 24 elever. Undervisningen bedrivs i grupper av 3-6 elever.

Utifrån namnet på skolan har vi tagit fram åtta för oss viktiga punkter som tydliggör vad Studieros verksamhet innebär: (Klicka på länkarna nedan)