Om Studiero

omoss

Friskolan Studiero är en  resurskola för elever i behov av särskilt stöd. Skolan bedrivs i samarbete med behandlingshemmet HVB Lappetorp som är en del av Humana AB. Skolan startade läsåret 2013/14.

Studiero ska fungera som ett alternativ för elever när den ordinarie skolgången inte fungerat tillfredsställande av olika orsaker. Vårt mål är att vara ett komplement till den ordinarie skolverksamheten i Nyköping framförallt för elever med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Studieros pedagogik kännetecknas av tydlighet och struktur. Undervisningen bedrivs utifrån varje elevs förutsättningar och möjligheterna till individuell anpassning är stor.

I vår skola är arbetsgrupperna små och lärartätheten hög för att ge varje elev största möjlighet att lyckas utifrån deras förutsättningar. Vår målsättning är att ha ett 1:2 förhållande mellan vuxna och elever på skolan.

Studiero bedriver undervisning för elever i årskurserna 6-9 och för närvarande har vi kapacitet för ca 20 elever. Undervisningen bedrivs i grupper om 3-7 elever.